اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
آرایش ترمی

برنامه دروس كارشناسي ارشد پرستاري بهداشت جامعه مصوب سال 1389

 

نيمسال

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعات درس

پيش نياز

نوع واحد

تئوري

عملي

كارآموزي

جمع

تئوري

عملي

كارآموزي

جمع

1

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري

60401

2

 

 

2

34

 

 

34

 

اصلي

1

طرح و برنامه ريزي درسي

60402

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي الزامي

1

تحليل آماري (آمار پيشرفته )

60403

3

 

 

3

51

 

 

51

 

اصلي

1

پرستاري بهداشت جامعه 1

60404

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

1

كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه 1

60405

 

 

1

1

 

 

51

51

 

تخصصي اختياري

1

اپيدميولوژي

60406

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

1

زبان تخصصي 1

60407

2

 

 

2

34

 

 

34

 

پيشنياز

2

روش تحقيق ، آشنايي با منابع و وسايل ابزار تحقيق 

60408

5/1

5/

 

2

26

17

 

43

آمار پيشرفته

اصلي

2

روش ها وفنون تدريس

60409

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي الزامي

2

كامپيوتر و سيستم هاي اطلاع رساني

60411

1

1

 

2

17

34

 

51

 

پيشنياز

2

پرستاري بهداشت جامعه 2

60412

2

 

 

2

34

 

 

34

پرستاري بهداشت جامعه 1

تخصصي اختياري

2

كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه  2

60413

 

 

1

1

 

 

51

51

 

تخصصي اختياري

2

زبان تخصصي 2

60414

2

 

 

2

34

 

 

34

زبان تخصصي 1

پيشنياز

2

اندازه گيري و سنجش

60410

2

 

 

2

34

 

 

34

 

اصلي

3

تمرين تدريس

60415

 

2

 

2

 

68

 

68

 

تخصصي الزامي

3

سمينار مسائل پرستاري (خدمات و آموزش)

60416

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تحقيق و تتبع

3

پرستاري بهداشت جامعه3 

60417

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

3

كارآموزي پرستاري بهداشت جامعه3 

60418

 

 

1

1

 

 

51

51

پرستاري بهداشت جامعه 2

تخصصي اختياري

3و4

پايان نامه و طرح تحقيق

60419

 

 

 

6

 

 

 

 

 

تحقيق و تتبع

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107