اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
آرایش ترمی

برنامه دروس كارشناسي ارشد آموزش روان پرستاری  مصوب سال 1389

 

 

نيمسال

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعات درس

پيش نياز

نوع واحد

تئوري

عملي

كارآموزي

جمع

تئوري

عملي

كارآموزي

جمع

1

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري

6051

2

 

 

2

34

 

 

34

 

اصلي

1

طرح و برنامه ريزي درسي

60502

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي الزامي

1

تحليل آمار ي ( آمار پيشرفته )

60503

3

 

 

3

51

 

 

51

 

اصلي

1

پرستاری روانی( 1)(فرد درمانی)

60504

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

1

كارآموزي  پرستاری روانی( 1)(فرد درمانی)

60505

 

 

1

1

 

 

51

51

 

تخصصي اختياري

1

ارتباطات درمانی

60506

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

1

زبان تخصصي 1

60507

2

 

 

2

34

 

 

34

 

پيشنياز

2

روش تحقيق آشنايي با منابع و وسايل ابزار تحقيق

60508

5/1

5/

 

2

26

17

 

43

آمار پيشرفته

اصلي

2

روش ها و فنون تدريس

60509

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي الزامي

2

اندازه گيري و سنجش در تعليم و تربيت

60510

2

 

 

2

34

 

 

34

 

اصلي

2

كامپيوتر و سيستم هاي اطلاع رساني

60511

1

1

 

2

17

34

 

51

 

پيشنياز

2

پرستاری روانی( 2)(فامیل  درمانی)

60512

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

2

كارآموزي  پرستاری روانی( 2)(فامیل درمانی)

60513

 

 

1

1

 

 

51

51

 

تخصصي اختياري

2

زبان تخصصي 2

60514

2

 

 

2

34

 

 

34

زبان تخصصي 1

پيشنياز

3

تمرين تدريس

60515

 

2

 

2

 

68

 

68

 

 

3

سمينار مسائل پرستاري ( خدمات و آموزش)

60516

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تحقيق و تتبع

3

پرستاری روانی( 3)(گروه درمانی)

60517

2

 

 

2

34

 

 

34

 

تخصصي اختياري

3

كارآموزي  پرستاری روانی( 3)(گروه درمانی)

60518

 

 

1

1

 

 

51

51

 

تخصصي اختياري

3و4

پايان نامه و طرح تحقيق

60519

 

 

 

6

 

 

 

 

 

تحقيق و تتبع

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107