منو اصلی
اعضای هیئت علمی

اعضای هیات علمی گروه پرستاری

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

نوع استخدام

روزو مه

پست الکترونیکی

اردشیر افراسیابی فر

دکتری

پرستاری

استادیار

رسمی قطعی

دریافت روزومه

afrasiabifar@yahoo.com

 

محمد ذوالعدل

دکتری

روان پرستاری

استادیار

رسمی قطعی

دریافت روزومه

zoladl@yahoo.com

 

ناز آفرین حسینی

دکتری

پرستاری

استادیار

رسمی  قطعی

دریافت روزومه

n_hosseini@nm.mui.ac.ir

 

علی کرم علمداری

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

رسمی قطعی

دریافت روزومه

alialamdari2009@gmail.com

 

محسن سالاری

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

رسمی قطعی

دریافت روزومه

salarimo@yahoo.com

 

سید جواد سادات

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

sadatsaiedjavad@gmail.com

 

شهلا نجفی

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

shahlaiss@yahoo.com

 

سیما محمد حسینی

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

hossini3270@yahoo.com

 

مسعود مقیمی

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

رسمی قطعی

دریافت روزومه

moghimim2004teacher@yahoo.

 

ابراهیم مومنی

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

رسمی قطعی

دریافت روزومه

Emomeni126@yahoo.com

عبداله پور صمد

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

Ab-poursamad@yahoo.com

 

خیراله نوریان

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

Noorian20@yahoo.com

 

مرضیه حسینی

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت روزومه


mm.ah82@yahoo.com

محمدلطیف راستیان کارشناس ارشد پرستاری مربی پیمانی دریافت رزومه  
سهیلا زابلی پور کارشناس ارشد پرستاری

مربی پیمانی دریافت روزومه  
محمد بهنام مقدم کارشناس ارشد پرستاری مربی پیمانی دریافت روزومه  

 

لینکهای مفید