اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
اعضای هیئت علمی

اعضای هیات علمی گروه پرستاری

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

نوع استخدام

رزومه

پست الکترونیکی

اردشیرافراسیابی فر

دکتری

پرستاری

استاد تمام

رسمی قطعی

دریافت رزومه

afrasiabifar@yahoo.com

محمد ذوالعدل

دکتری

روان پرستاری

دانشیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

zoladl@yahoo.com

ناز آفرین حسینی

دکتری

پرستاری

دانشیار

رسمی  قطعی

دریافت رزومه

n_hosseini@nm.mui.ac.ir

علی کرم علمداری

دکتری

پرستاری

استادیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

alialamdari2009@gmail.com

محسن سالاری

دکتری

پرستاری

استادیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

salarimo@yahoo.com

سید جواد سادات

دانشجوی دکتری

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

sadatsaiedjavad@gmail.com

شهلا نجفی

دانشجوی دکتری

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

shahlaiss@yahoo.com

سیما محمد حسینی

دانشجوی دکتری

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

hossini3270@yahoo.com

عبداله پور صمد

دکتری

پرستاری

استادیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

Ab-poursamad@yahoo.com

خیراله نوریان

دکتری

پرستاری

استادیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

Noorian20@yahoo.com

مرضیه حسینی

دانشجوی دکتری

پرستاری

مربی

رسمی قطعی

دریافت رزومه

mm.ah82@yahoo.com

محمدلطیف راستیان

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

r115_rastian@yahoo.com

سهیلا زابلی پور

کارشناس ارشد

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

s_zabolypour@yahoo.com

محمد بهنام مقدم

دانشجوی دکتری

پرستاری

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

mbehnammoghadam@yahoo.com

ابوالفضل دهبانی

کارشناس ارشد

پرستاری 

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

dehbani.abolfazl@yums.ac.ir

 زینب محمودی

 کارشناس ارشد

 پرستاری

 مربی

پیمانی

 

 zainabmahmoodi69@gmail.com

علی خلیلی کارشناس ارشد پرستاری مربی پیمانی alikhnur@gmail.com
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107