اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
برنامه هفتگی کارآموزی
برنامه هفتگي كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري دانشجويان ترم 2  -  نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
 
گروه و اسامي دانشجويان
یک شنبه صبح 12:30-7:30
گروه 1
آقايان و خانمها: آذرپیوند، آذریان، ارجمند(آ)، ارجمند(ن)، افرا، آقایی، بادروج، باقری، بالیده
23/11/90 لغايت 21/12/90
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم محمدحسینی
28/12/90 لغايت 10/2/91
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
مربی: خانم محمدحسینی
گروه 2
آقايان و خانمها: خادم حسینی، پوران نژاد، جبارزاده، رضوانی نیک، حسن زاده، حسینی، حیدری، خاضع، خرسندیان، جهان بین
28/12/90 لغايت 10/2/91
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم حسینی
17/2/91 تا 14/3/91
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
مربی: خانم محمدحسینی
گروه 3
آقايان و خانمها: رادی، رضایی(ا)، رضایی(س)، سجادی پویا، شفیع زاده، صداقت دیل، عطانسب، کریم پور، محمدیان
23/11/90 لغايت 21/12/90
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
مربی: خانم حسینی
17/2/91 تا 14/3/91
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم حسینی
گروه 4
آقايان و خانمها: غزنوی، فریدونی ، منصوری، منطقی، نصیری اصل، نوروزی، نیک پی، امیدی، ستائی
23/11/90 لغايت 21/12/90
بخش داخلی-عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم رزمجو
28/12/90 لغايت 10/2/91
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
مربی: خانم زابلی
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلی جراحي(1)   دانشجويان ترم 3پرستاري - نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
دوشنبه صبح 12:30-7:30
24/11/90 لغايت 22/12/90
 
14/1/91 لغايت 11/2/91
گروه 1
آقايان و خانمها: آرش احمدي رازمكان – محمد امامي فر – پرويز برهمند – خليل پرخيده – ياسر رحيمي – سيده فرشته بزمايون – پريسا بهشت نيا – رقيه بهمنيار – طيبه حسين زاده
بخش داخلي عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم محمدحسینی
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم محمدحسینی
 
گروه 2
آقايان و خانمها: سعيد سعيدي صفت – لقمان عالي زاده – حميد مهدي پور – حميد نيكار- پريا خجسته پور- فريبا خورشيديان ياسوج – سارا شكوهي – سيده معصومه صالحي زاده – مريم وارستگي اصل
 
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم رزمجو
18/2/91 تا 15/3/91
بخش داخلي عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم محمدحسینی
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلي جراحي2– دانشجويان ترم 4 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
 
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
شنبه صبح 12:30-7:30
سه شنبه عصر
19-14
29/11/90 - 27/12/90
19/1/91 - 16/2/91
23/2/91 -  20/3/91
27/3/91
16/3/91-30/3/91
گروه 1
خانمها و اقايان : آذركيش – التيامي خوب – بيعت – جابري – جعفري - انديشه گر – رخشا- نکوئیان
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
 
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم حسینی
بخش جراحی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
 
بخش جراحی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
گروه 2
خانمها و آقايان : چك نژاد – روزخوش – روشني پور-ساده - زارعي پور- كشاورز- يزدان شناس
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم رزمجویی
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم زابلی
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : مربي : خانم زابلی
بخش اتفاقات
بيمارستان امام سجاد
 
مربي :خانم زابلی
خش اتفاقات
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم زابلی
گروه 3:
خانمها و آقايان : شكري زاده – قنبري نيا – گرجي نيا -هادي - محرابي نيا – مرتضوي - رفيعي- سادات
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : آقای سادات
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
خش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
بخش داخلی عفونی
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلي جراحي 3 دانشجويان ترم 5 پرستاري - نيمسال دوم  سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
چهارشنبه
12:30-7:30
26/11/90 - 24/12/90
چهارشنبه
12:30-7:30
16/1/91 - 13/2/91
چهارشنبه
12:30-7:30
20/2/91 - 17/3/91
چهارشنبه
12:30-7:30
24و31/3/91
یکشنبه
12:30-7:30
21و28/3/91
 
گروه 1
خانمها و آقايان : آروين ، پرويزي ، پیروز- تقوي اصل ، چنبر ، متين زاده ، شيرواني ، صادقي، عزیزی
اتاق عمل
بيمارستان شهيد بهشتي
 
 
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربي :خانم زابلی
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي :خانم زابلی
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي :خانم زابلی
گروه 2
خانمها و آقايان: خسروانيان ، سعيدي فر ، سهرابي نژاد ، صادقي (مسعود) ، صداقت پرور، فرج زاده ، فيروزپور، نكوييان
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربي : آقای سادات
اتاق عمل
بيمارستان شهيد بهشتي
 
 
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : آقای سادات
گروه 3
خانمها و آقايان: عالي نژاد ، عزيز زاده ، عزيزي ، محمودي ، مرادي ، واحديان زاده ، همايوني ، سجاديان
بخش جراحي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش اتفاقات
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
اتاق عمل
بيمارستان شهيد بهشتي
 
 
بخش داخلي
بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربي : خانم حسینی
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي داخلي جراحي 4 دانشجويان ترم 6 پرستاري – نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
 
                                               تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
سه شنبه
12:30-7:30
25/11/90 - 16/12/90
سه شنبه
12:30-7:30
23/12/91 - 5/2/91
سه شنبه
12:30-7:30
12/2/91- 9/3/91
سه شنبه
12:30-7:30
 91/3/16 تا30/3/91
چهارشنبه
19-14
3/3/91 تا 10/3/91
گروه 1 خانمها و آقايان: يعقوب روستا – مجتبی اکبری– فرزاد ارجمند-مجید پورحکمت-ليلا غلامي – مريم فرخي – شيما كرمي-نسرین لعبت نیا-آزاده افروز
بخش جراحي اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش ENT
بيمارستان امام سجاد
 
مربي : خانم حسینی
خش سوختگي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
بخش جراحی اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربي : خانم حسینی
گروه 2خانمها و آقايان: نسرين حسن زاده – محبوبه دانشمند- آزيتا داوديان طلب- ليلا راهدان - رضا راور– رحمان آوند- محبوبه محمدي - مريم نيك نژاد – محمد طاهر رضانژاد
بخش داخلي اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم زابلی
بخش جراحي اعصاب
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم زابلی
بخش ENT
بيمارستان امام سجاد
 
مربی: خانم زابلی
بخش سوختگي
بيمارستان شهيد بهشتي
 
مربی: خانم زابلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي مادر و نوزاد، دانشجويان ترم 5 پرستاري - نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
 
گروه و اسامي دانشجويان
دو شنبه صبح 12:30-7:30
 
 
دوشنبه عصر ساعت: 19-14
گروه 1
آقايان : رفیعی، شيرواني ، صادقي(محمد)، صادقی(مسعود)، فرج زاده، نکوئیان،همایونی، واحدیان زاده،متین زاده، سعيدي فر
بخش اتفاقات بيمارستان امام سجاد
24/11/90 لغايت 11/2/91
 
مربی: آقای سادات
-
گروه 2
خانمها : آروين ، پرويزي ، پیروز- تقوي اصل ، چنبر ، خسروانيان ، سجاديان
18/2/91 تا 1/3/91
پایگاه درمانگاه شهید شفیعی
 
مربی: خانم گرمزنژاد
24/11/90 تا 28/1/91
بخش زنان – بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربی: خانم محمودی
گروه 3
خانمها: سهرابي نژاد ، صداقت پرور، عالی نزاد، عزيز زاده ، عزيزي ، فيروزپور، محمودي ، مرادي
 
 
8/3/91 تا 22/3/91
پایگاه درمانگاه شهید شفیعی
 
مربی: خانم گرمزنژاد
4/2/91 تا 15/3/91
بخش زنان – بيمارستان امام سجاد (ع)
 
مربی: خانم محمودی
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي بهداشت جامعه ، ‌اعصاب و روان و اطفال دانشجويان ترم 6 پرستاري - نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
 
گروه و اسامي دانشجويان
یکشنبه و دوشنبه
12:30-7:30
 
یکشنبه و دوشنبه
12:30-7:30
 
یکشنبه و دوشنبه
12:30-7:30
گروه 1 خانمها و آقايان : افشين آتيه – فرزاد ارجمند – آزاده افروز – سيد مجيد چرخ زن – نسرين حسن زاده – محبوبه دانشمند- آزيتا داوديان طلب- ليلا راهدان و رضا راور
23/11/90 لغايت 22/12/90
درمانگاه شهيد دستغيب
 
مربی:آقای مؤمنی
28/12/90 لغايت 11/2/91
بخش اعصاب و روان
بيمارستان شهيدرجايي
 
17/2/91 لغايت 15/3/91
بخش اطفال
مربی: آقای پروینیان
گروه 2 خانمها و آقايان: يعقوب روستا – الهام صفري- پرويز عزيزي اصل – قاسمعلي متين زاده – ليلا غلامي – مريم فرخي – شيما كرمي
23/11/90 لغايت 22/12/90
بخش اعصاب و روان
بيمارستان شهيدرجايي
 
28/12/90 لغايت 11/2/91
بخش اطفال
مربی: آقای پروینیان
 
17/2/91 لغايت 15/3/91
درمانگاه شهيد دستغيب
 
مربی:آقای مؤمنی
گروه 3 خانمها و آقايان: ميثم كرمي – علي اكبر كاظمي – نسرين لعبت نيا – رحمان آوند- محبوبه محمدي – مجتبي موحد اصل- مريم نيك نژاد – محمد طاهر رضانژاد
23/11/90 لغايت 22/12/90
بخش اطفال
مربی: آقای پروینیان
28/12/90 لغايت 11/2/91
درمانگاه شهيد دستغيب
 
مربی:آقای مقیمی
17/2/91 لغايت 15/3/91
بخش اعصاب و روان
بيمارستان شهيدرجايي
مربی: دکتر ذوالعدل
 
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه مادران و نوزادان  و بهداشت جامعه – دانشجويان ترم 7 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
یکشنبه و دوشنبه   صبح
گروه 1خانمها: آکده، افتخاری مهر، جباری، جشان زاده، چاسبی، خدام، رام نزاد
23/11/90 تا 22/12/90
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
خانه بهداشت
مربی: آقای مقیمی
28/12/91 تا 11/2/91
در عرصه مادران و نوزادان
12:30-7:30
پایگاه شهرک امام حسین
مربی روزهای یکشنبه: خانم گرمزنژاد
مربی روزهای دوشنبه: : خانم گرمزنژاد
یکشنبه و دوشنبه
17/2/91 تا 15/3/91
12:30-7:30
و یکشنبه17/2/91 تا 14/3/91
19-14    بخش زنان
مربی: خانم محمودی
21/3 و 22/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
بازدید از مراکز بهداشتی
گروه 2خانمها: رساییان، سعادت، علوی، فضیلت فرد، نجات پور، نظری، فردوسی
یکشنبه و دوشنبه
23/11/90 تا 22/12/90
12:30-7:30
پایگاه شهرک امام حسین
مربی روزهای یکشنبه: خانم پورکرم
مربی روزهای دوشنبه: خانم نیساریان
28/12/90 تا 11/2/91
12:30-7:30
یکشنبه 28/12/91 تا10/2/91
19-14     بخش زنان
مربی: خانم محمودی
17/2/91 تا15/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
خانه بهداشت
مربی: آقای مقیمی
21/3 و 22/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
بازدید از مراکز بهداشتی
گروه آقايان : احمدی، اکبری، آهنگ، بهادرنزاد، حاتمی دزکوه، راستین، رخ افروز، شفیعی اصل، غلامی، کرمپور
پنج شنبه صبح   27/11/90 تا 1/4/91
پنج شنبه عصر27/11/90 تا 31/1/91
بخشهای اتفاقات، داخلی وجراحی بیمارستان شهید بهشتی
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
خانه بهداشت
مربی: آقای مؤمنی
 
21/3 و 22/3/91
کارآموزی در عرصه بهداشت
12:30-7:30
بازدید از مراکز بهداشتی
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه بهداشت جامعه ، داخلي و جراحي ، اطفال و اعصاب روان دانشجويان ترم 7 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
شنبه
 
سه شنبه
 
چهارشنبه
گروه 1
خانمها و آقايان : شفيعي اصل – علوي – غلامي – فضيلت فر – كرم پور دژكوه- نجات پور – نظري
29/11/90 لغايت 27/3/91 (16 روز )
12:30-7:30
درمانگاه شهید دستغیب
مربی: آقای مقیمی
29/11/90 لغايت 27/3/91 (16 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
25/11/90 لغايت 30/3/91 (17 روز )
صبح
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
 
26/11/90 تا 17/12/90(4روز ) 13-7:30 بخش اطفال
24/12/90 تا 23/1/1390(3روز) 13-7:30 بخش نوزادان
30/1/91 تا 31/3/91 (10روز) بخش اعصاب و روان
یکشنبه 20و 27/1/91 (2روز)
19-14    بخش اطفال
گروه 2
خانمها و آقايان: چاسبي فلاحيه- حاتمي دژكوه- خدام – راستين- رام نژاد – رخ افروز- رسائيان –سعادت
29/11/90 لغايت 27/3/91 (16 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
25/11/90 لغايت  16/12/90 (4روز )
13-7:30      بخش اطفال
23/12/90 تا 22/1/1391(3روز)
13-7:30 بخش نوزادان
29/1/91 تا 30/3/91 (10روز) بخش اعصاب و روان
یکشنبه 14و21/12/90 (2روز) 19-14بخش اطفال
26/11/90 لغايت 31/3/91 (17 روز )
12:30-7:30
درمانگاه شهید دستغیب
مربی: آقای مومنی
26/11/90 لغايت 31/3/91 (17 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
گروه 3
خانمها و آقايان: احمدي – اكبري – آكده – اندرز فرد- آهنگ – بهادرنژاد- جباري – جشان زاده
29/11/90 لغايت 20/12/90 (4 روز )
13-7:30     بخش اطفال
27/12/90 تا 26/1/1390(3روز)
13-7:30   بخش نوزادان
2/2/91 تا 27/3/91 (9روز) بخش اعصاب و روان یکشنبه 30/11/90 تا 7/12/90(2روز)
19-14    بخش اطفال
25/11/90 لغايت 30/3/91 (17 روز )
12:30-7:30
درمانگاه شهید دستغیب
مربی: آقای مقیمی
25/11/90 لغايت 30/3/91 (17 روز )
عصر
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
26/11/90 لغايت 31/3/91 (17 روز )
صبح
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
مربی بخش اطفال و نوزادان: آقای پروینیان
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه پرستاري در مديريت، ویژه و اطفال – ترم 8 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
 
شنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح
بخشهای CCU,ICU و دیالیز ساعت 12:30-7:30
اطفال ساعت 13-7:30 و مدیریت 14:30 -7
 
 
 
گروه 1 خانمها و آقايان :
آذر شب- الهی نیا- بدیعی زاده- پناهی- پورفتحی-جعفری-جمادی
25/11/90 تا 24/12/90    مدیریت
27/12/90 تا 6/2/91    CCU
9/2/91 تا 23/2/91         ICU
26/2/91 تا 13/3/91         5 روز اول اطفال و 4 روز بعد بخش نوزادان
16/3/91 تا 27/3/91   دیالیز
شنبه 26/1/91 تا23/2/91 ساعت 19-14 بخش اطفال
و
سه شنبه 5/2/910 تا 2/3/91 ساعت 19-14
(5روز)ICU
گروه 2 خانمها و آقايان:
دشتیان- روستایی-عالی زاده-حسینی بیدک-حسینی نیک-دیدار-صالحی(ز)
25/11/90 تا 20/12/90    ICU
23/12و24/12/90        دیالیز
27/12/90 تا13/2/91     مدیریت
16/2/91 تا 9/3/91    CCU
10/3/91                    خالی
13/3/91 تا 31/3/91        5 روز اول اطفال و 4 روز بعد بخش نوزادان
شنبه، سه شنبه و چهارشنبه
13/12/90 تا 20/12/90 ساعت 19-14 دیالیز
و
شنبه 30/2/91 تا 27/3/91 ساعت 19-14
بخش اطفال
گروه 3 خانمها و آقايان:
 
عسکرپور-فتاحی نصرآباد- کوهپیما- لطیف منش-صالحی(م)-صیدالی-عباسیان-کاظمی
25/11/90 تا 20/12/90    ccu
23/12/90 تا 2/2/91   icu
5/2/91 تا 23/2/91       5 روز اول اطفال و 4 روز بعد بخش نوزادان
26/2/91 تا 24/3/91    مدیریت
27/3/91 تا 31/3/91    دیالیز
شنبه 6/12/90 تا 19/1/91 ساعت 19-14 بخش اطفال
مربی بخشها: مدیریت آقای دکتر علمداری، اطفال و نوزادان آقای پروینیان، ICU                        CCU آقای موسوی                 و دیالیز آقای شجاعیان
 
 
 
برنامه هفتگي كارآموزي درعرصه داخلي و جراحي 4 ، و پرستاری در بحران ترم 8 پرستاري در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-1390
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
گروه 2 خانمها:
یک شنبه صبح
23/11/90 تا 21/12/90
یک شنبه صبح
28/12/90 تا 10/2/91
یک شنبه   صبح
17/2/91 تا
14/3/91
یک شنبه صبح
21/3/91 تا
28/3/91
دوشنبه عصر
24/11/90 تا
22/12/90
دوشنبه   عصر
14/1/91 تا
11/2/91
دوشنبه عصر
18/2/91 تا
15/3/91
دوشنبه عصر
22/3/91 تا
29/3/91
پناهی- پورفتحی-جعفری
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3روز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
جمادی-حسینی بیدک- حسینی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3زوز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
دیدار-صالحی(ز)-صالحی(م)
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
صیدالی-عباسین-کاظمی
2 روز اول جراحی، 3زوز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
تاريخ
گروه و اسامي دانشجويان
گروه1 آقایان:
دوشنبه صبح
24/11/90 تا
22/12/90
دوشنبه صبح 14/1/91 تا
11/2/91
دوشنبه صبح 18/2/91 تا
15/3/91
دوشنبه صبح 22/3/91 تا
29/3/91
یک شنبه عصر
23/11/90 تا
21/12/90
یک شنبه عصر
28/12/90 تا 10/2/91
یک شنبه عصر
17/2/91 تا 14/3/91
یک شنبه   عصر
21/3/91 تا
28/3/91
آذر شب- الهی نیا- بدیعی زاده
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3روز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
دشتیان- روستایی-عالی زاده
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
2 روز اول جراحی، 3زوز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
عسکرپور-فتاحی نصرآباد
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
 
کوهپیما- لطیف منش
2 روز اول جراحی، 3روز دوم سوختگی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
جراحی شهید بهشتی
اتفاقات شهیدبهشتی
جراحی اعصاب
داخلی اعصاب
 
آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107