اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
برنامه هفتگی اساتید و دانشکده

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی سركار خانم سيما محمد حسيني درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20- 18

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)- (25/6/96 تا 16/10/96)

 

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی(25/6/96 تا 29/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(6/8/96 تا 11/9/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی(18/9/96تا 16/10/96)

نماز-ناهار

 

 

 

 

اصول و مهارت های پرستاری نظری

 

یکشنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3) - (26/6/96تا 3/10/96)

 

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(26/6/96تا 23/7/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(30/7/96تا 28/8/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (5/9/96تا 3/10/96)

 

نماز-ناهار

اصول و مهارت های پرستاری نظری

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

سه شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (28/6/96تا 19/10/96)

 

بخش جراحی2بیمارستان شهید بهشتی(28/6/96تا 2/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (9/8/96 تا 14/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(21/9/96تا 19/10/96)

 

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر96

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی سركار خانم مرضيه حسيني درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (25/6/96 تا 16/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

نماز-ناهار

مشاوره ادنشجویان ورودی مهر 95

 

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (26/6/96 تا 17/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

دوشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (27/6/96 تا 18/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

 

نماز-ناهار

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)

استاد: خانم حسینی

 

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)-8 هفته

استاد: خانم حسینی

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه - (28/6/96تا 19/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

چهار شنبه

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- (29/6/96تا 20/10/96)

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی 

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی سركار خانم سهيلا زابلي پور درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1) - (25/6/96 تا 16/10/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(25/6/96 تا 29/7/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی(6/8/96 تا 11/9/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی(18/9/96تا 16/10/96)

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

 

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

 

حضور در دانشکده

 

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر93

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (26/6/96 تا 17/10/96)

 

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (26/6/96 تا 30/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (7/8/96 تا 12/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (19/9/96 تا 17/10/96)

دوشنبه

 

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (27/6/96 تا 18/10/96)

 

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (27/6/96 تا 1/8/96)

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (8/8/96تا 13/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (20/9/96تا 18/10/96)

سه شنبه

 

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 

 

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 (4هفته)

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (29/6/96تا 3/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع)  (10/8/96تا 15/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (22/9/96تا 20/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

                 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي محمدلطيف راستيان درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

حضور در دانشکده

 

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 2

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر94

نماز-ناهار

بررسی وضعیت سلامت نظری

استاد:آقای راستیان

 

 

بررسی وضعیت سلامت عملی

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (27/6/96 تا 18/10/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (27/6/96 تا 1/8/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (8/8/96تا 13/9/96)

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (20/9/96تا 18/10/96)

سه شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) -(28/6/96تا 19/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (28/6/96تا 2/8/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (9/8/96 تا 14/9/96)

بخش جراحی2بیمارستان شهید بهشتی (21/9/96تا 19/10/96)

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (29/6/96تا 3/8/96)

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (10/8/96تا 15/9/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (22/9/96تا 20/10/96)

نماز-ناهار

بررسی وضعیت سلامت عملی

 

 

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 3

بررسی وضعیت سلامت عملی

 

                 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم مریم خستوانه درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

حضور در دانشکده

 

 

نماز- ناهار

کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

 

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (26/6/96تا 3/10/96)

 

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(26/6/96تا 23/7/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی(30/7/96تا 28/8/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(5/9/96تا 3/10/96)

 

نماز- ناهار

- کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (26/6/96 تا 17/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (26/6/96 تا 30/7/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (7/8/96 تا 12/9/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (19/9/96 تا 17/10/96)

 

- پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه نظری و عملی

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز- ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2)- (27/6/96 تا 18/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی (27/6/96 تا 1/8/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (8/8/96تا 13/9/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (20/9/96تا 18/10/96)

 

سه شنبه

حضور در دانشکده

نماز- ناهار

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 1

 

 

چهارشنبه

حضور در دانشکده

نماز- ناهار

 

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 3

 

             

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي ابوالفضل دهبانی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

بخش جراحی 1 بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش اورژانس(بالا)بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (18/9/96تا 16/10/96)

 

نماز-ناهار

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-(25/6/96 تا 16/10/96)

 

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی 

 

 

یکشنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (26/6/96تا 3/10/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (26/6/96تا 23/7/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (30/7/96تا 28/8/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (5/9/96تا 3/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه نظری و عملی

 

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا5/10/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (28/6/96تا25/7/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (2/8/96تا 30/8/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (7/9/96تا 5/10/96)

نماز-ناهار

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-(28/6/96تا 19/10/96)

 

اورژانس سرپایی بیمارستان شهید بهشتی 

 

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (29/6/96تا 3/8/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی (10/8/96تا 15/9/96)

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی (22/9/96تا 20/10/96)

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر95

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي محسن سالاری درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

پرستاری بیماریهای کودکان

 

نماز-ناهار

 

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر96

 

 

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان  - (26/6/96 تا 17/10/96)

 

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (26/6/96 تا 30/7/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (7/8/96 تا 12/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (19/9/96 تا 17/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

دوشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان -(27/6/96 تا 18/10/96)

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (27/6/96 تا 1/8/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (8/8/96تا 13/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (20/9/96تا 18/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

پرستاری بیماریهای کودکان

(8 هفته آخر)

 

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان- (28/6/96تا 19/10/96)

 

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (28/6/96تا 2/8/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (9/8/96 تا 14/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (21/9/96تا 19/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

چهار شنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بیماریهای کودکان- (29/6/96تا 20/10/96)

 

بخش اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (29/6/96تا 3/8/96)

اورژانس اطفال- بیمارستان امام سجاد(ع) (10/8/96تا 15/9/96)

بخش نوزادان- بیمارستان امام سجاد(ع) (22/9/96تا 20/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي مسعود مقيمي درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

درمانگاه شهید دستغیب- گروه 3  - (25/6/96 تا 16/10/96)

 

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

یکشنبه

درمانگاه شهید اشرفی  - گروه 2-(27/6/96 تا 18/10/96)

نماز-ناهار

پرستاری سلامت فرد و خانواده

 

 

دوشنبه

درمانگاه شهید دستغیب  - گروه 1-(27/6/96 تا 18/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

درمانگاه شهید اشرفی  - گروه 4- (28/6/96تا 19/10/96)

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

             

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم زهرا مهری درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (18/9/96تا 16/10/96)

 

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع)  (15/7/96تا 29/7/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96تا 27/8/96)

یکشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

دوشنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

 

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

کارآموزی کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا5/10/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (28/6/96تا25/7/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (2/8/96تا 30/8/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی (7/9/96تا 5/10/96)

 

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

چهار شنبه

حضور در دانشکده

نماز-ناهار

حضور در دانشکده

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم دکتر بختیاری درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

 

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (18/9/96تا 16/10/96)

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

اصول و مهارت های پرستاری پراتیک

گروه 3

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي محمد بهنام مقدم درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)  - (25/6/96 تا 16/10/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (6/8/96 تا 11/9/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (18/9/96تا 16/10/96)

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (25/6/96 تا 8/7/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی (15/7/96تا 29/7/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96تا 27/8/96)

 

یکشنبه

 

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر94

 

 

 

دوشنبه

 

نماز-ناهار

 

 

سه شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

چهار شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

 

                 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقاي سيد جواد سادات درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

5/12-5/7

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

نماز-ناهار

کارآموزی کارآموزی فارماکولوژی بالینی - (25/6/96 تا 27/8/96)

بخش جراحی 2 بیمارستان شهید بهشتی(25/6/96 تا 8/7/96)

بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) (15/7/96تا 29/7/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (6/8/96تا 27/8/96)

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) -(26/6/96 تا 17/10/96)

بخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی(26/6/96 تا 30/7/96)

بخش جراحی2بیمارستان شهید بهشتی(7/8/96 تا 12/9/96)

بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی(19/9/96 تا 17/10/96)

 

نماز-ناهار

 

 

دوشنبه

 

 

 

نماز-ناهار

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1و2) - (27/6/96 تا 18/10/96)

بخش جراحی1بیمارستان شهید بهشتی(27/6/96 تا 1/8/96)

بخش داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) (8/8/96تا 13/9/96)

بخش اورژانس (بالا) بیمارستان شهید بهشتی(20/9/96تا 18/10/96)

 

سه شنبه

کارآموزی کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا5/10/96)

بخش داخلی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(28/6/96تا25/7/96)

بخش جراحی اعصاب بیمارستان شهید بهشتی(2/8/96تا 30/8/96)

بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی (7/9/96تا 5/10/96)

 

نماز-ناهار

 

 

چهار شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم شهلا نجفی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

ساعت

ایام هفته

10-8 

12- 10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

یکشنبه

 

نماز-ناهار

 

 

دوشنبه

 

مراقبتهای پرستاری در منزل

 

تحقیق در پرستاری

نماز-ناهار

مشاوره دانشجویان پرستاری ورودی مهر93

 

 

سه شنبه

 

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

نماز-ناهار

 

 

چهار شنبه

 

نماز-ناهار

 

 

                 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقای رضا نادریان درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (25/6/96 تا 27/8/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (2/8/96تا 30/8/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

 

چهار شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (29/6/96تا 1/9/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی جناب آقای جمال زابلی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (25/6/96 تا 27/8/96)

بیمارستان امام سجاد(ع) - اتاق عمل

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (28/6/96تا 25/7/96)

بیمارستان امام سجاد(ع) - اتاق عمل

 

 

چهار شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3)  - (29/6/96تا 1/9/96)

بیمارستان شهید بهشتی - اتاق عمل

 

 

 

 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج

برنامه هفتگی خانم آسیه مبارکی درنیمسال دوم تحصیلی 97-96

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

 

شنبه

 

 

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- (25/6/96 تا16/10/96)

 

بخش جراحی زنان(GYN) (25/6/96 تا 29/7/96)

بخش بعد از زایمان(PP) (6/8/96 تا 11/9/96)

زایشگاه(18/9/96تا 16/10/96)

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهار شنبه

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- (29/6/96 تا 20/10/96)

 

بخش جراحی زنان(GYN) (29/6/96 تا 3/8/96)

بخش بعد از زایمان(PP) (10/8/96تا 15/9/96)

زایشگاه(22/9/96تا 20/10/96)

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107