منو اصلی
برنامه هفتگی اساتید و دانشکده
بسمه تعالی
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 2 ( ورودی مهر 90)- نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
ساعت
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
عصر
8-6
شنبه
 
فرآیند یادگیری و اصول اموزش به بیمار - کلاس1
آقای مؤمنی
پرستاری داخلی-جراحی 1
کلاس4
خانم محمدحسینی
پرستاری داخلی-جراحی 1
کلاس3
خانم محمدحسینی
 
یکشنبه
5/12-5/7
کارآموزی اصول و فنون پرستاری
 
اندیشه اسلامی2 خواهران کلاس2
حاج آقا ملاعلی
اندیسه اسلامی2 برادران
کلاس 3-حاج آقا ملاعلی
 
 
دوشنبه
فن آوری اطلاعات
کلاس5-خانم راهبری
فن آوری اطلاعات
عملی- خانم راهبری
 
 
 
سه شنبه
تغذیه و تغذیه درمانی کلاس2
دکتر اکبر تبار
12:30-10:30
ایمونولوژی کلاس3
آقای هادی نیا
17-14
زبان انگلیسی-کلاس1
آقای منصوریان
 
چهار شنبه
11-8
دارو شناسی کلاس3
دکتر صادقی
 
بهداشت جامعه(1)
کلاس 3- آقای مؤمنی
 
 
 
 
 
 
 
بسمه تعالی
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 3 ( ورودی بهمن 89) - نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
ساعت
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
عصر
8-6
شنبه
روانشناسی فردی و اجتماعی کلاس3
حاج عباسی
اخلاق اسلامی
کلاس3
دکتر هدایت خواه
 
داخلی جراحی (2) کلاس4
خانم نجفی
 
یکشنبه
پرستاری مادر و نوزاد ان (1)
کلاس4
خانم دکتر پرهیزگار
پرستاری مادر و نوزاد ان (1)
کلاس4
خانم دکتر پرهیزگار
زبان تخصصی کلاس4
دکتر علی بخشی
تربیت بدنی 2 برادران
آقای ایروان جم
 
دوشنبه
5/12-5/7
کارآموزی داخلی – جراحی یک
 
 
انقلاب اسلامی کلاس3
خانم فرهادی
سه شنبه
بررسی وضعیت سلامت
کلاس1
 
 
تربیت بدنی 2 خواهران
خانم مسعودیان
بهداشت جامعه (2)
کلاس4
آقای مقیمی
 
چهار شنبه
داخلی جراحی (2) کلاس2
خانم نجفی
داخلی جراحی (2)
کلاس4- خانم نجفی
 
 
 


بسمه تعالی
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 4 (ورودی مهر 89 ) - نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
ساعت
 
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
عصر
8-6
 
شنبه
5/12-5/7
کارآموزی داخلی و جراحی (2)
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
کلاس 3- آقای روشنفکر
پرستاری داخلی جراحی(3)
کلاس5-خانم حسینی
 
 
یکشنبه
 
 
 
پرستاری داخلی جراحی(3)
کلاس 4- خانم حسینی
 
 
دوشنبه
 
پرستاری مادر ونوزاد(2) کلاس 4
خانم دکتر پرهیزگار
17-14
متون ادب فارسی
کلاس 1- آقای جبارنژاد
 
 
سه شنبه
 
بهداشت روان(1) کلاس1
حاج زاده باقری
 
 
 
چهار شنبه
بهداشت جامعه(3)
کلاس4
آقای مقیمی
 
 
پرستاری اطفال (1)
کلاس2
آقای پروینیان
 
 
 


بسمه تعالی
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 5  (ورودی بهمن 88 ) - نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
 
ساعت
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
عصر
8-6
شنبه
بهداشت روان(2)
کلاس 4- دکتر خرامین
 
 
فن آوری اطلاعات کلاس 1
خانم راهبری
فن آوری اطلاعات عملی
خانم راهبری
یکشنبه
پرستاری اطفال (2)
کلاس 5- دکتر سالاری
 8 هفته اول ترم
 
 
پرستاری در بحران
پراتیک
خانم محمدحسینی
پرستاری در بحران
کلاس 2
خانم محمدحسینی
دوشنبه
5/12-5/7
کارآموزی مادر و نوزاد
 
 
سه شنبه
پرستاری اطفال (2)
کلاس 4
 دکتر سالاری
پرستاری داخلی – جراحی(4)
کلاس 5
خانم نجفی
پرستاری داخلی –جراحی (4)
کلاس1
خانم رزمجو
تفسیر موضوعی قرآن
کلاس2
حاج آقا ثابت
 
 
چهار شنبه
کارآموزی داخلی-جراحی 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بسمه تعالی
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 6 (ورودی مهر 88 ) - نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
ساعت
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
عصر
8-6
شنبه
 
 
 
 
 
یکشنبه
5/12-5/7
کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
کلاس3
آقای موسوی خو
 
 
دوشنبه
5/12-5/7
کارآموزی روان پرستاری
 
آمار حیاتی
کلاس5
دکتر افروغی
مدیریت پرستاری
کلاس4
دکتر علمداری
 
سه شنبه
5/12-5/7
کارآموزی داخلی و جراحی (4)
 
امشاوره دانشجویی
 
 
چهار شنبه
پرستاری ویژه
کلاس1
دکتر افراسیابی
پرستاری ویژه
کلاس1
دکتر افراسیابی
کارآموزی اطفال
بسمه تعالی
 
 
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 7 (ورودی بهمن 87) - نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
ساعت
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
شنبه
5/12-5/7
کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه
 
5/21-14
کارآموزی در عرصه داخلی و جراحی (2)
 
یکشنبه
5/12-5/7
کارآموزی در عرصه مادر و نوزاد
 
 
دوشنبه
5/14-5/7
کارآموزی در عرصه داخلی و جراحی (1)
 
5/21-14
کارآموزی در عرصه داخلی و جراحی(3)
سه شنبه
5/13-5/7
کارآموزی در عرصه اعصاب و روان
 
 
چهار شنبه
13-5/7
کارآموزی در عرصه اطفال (1)
 
 
 
 
 
 
 
بسمه تعالی
 
برنامه هفتگی دانشجویان پرستاری ترم 8  (ورودی مهر 87 )- نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
ساعت
ایام هفته
صبح
10-8
صبح
12-10
عصر
4-2
عصر
6-4
عصر
8-6
شنبه
5/14-7
کارآموزی در عرصه داخلی و جراحی (4)
 
 
یکشنبه
13-5/7
کارآموزی در عرصه اطفال (2)
 
 
دوشنبه
5/14-7
کارآموزی در عرصه فوریتها
 
 
سه شنبه
5/12-5/7
کارآموزی در عرصه ویژه
 
 
چهار شنبه
5/14-7
کارآموزی در عرصه مدیریت
 
 
 
لینکهای مفید