منو اصلی
اعضای هیئت علمی

اعضای هیات علمی گروه مامایی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

نوع استخدام

روزومه

پست الکترونیکی

محبوبه شریفی

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

رسمی قطعی

دریافت روزومه

msharifi75@yahoo.com

میترا صفری

کارشناس ارشد

مامایی

استادیار

رسمی قطعی

دریافت روزومه

Mitra-safarir39@yahoo.com

فاطمه گودرزی

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

 Godarzi56@yahoo.com

فاطمه حکمت زاده

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

Sf.hekmatzadeh@yahoo.com

پریسا راد

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت روزومه

 

فاطمه محمودی کارشناس ارشد مامایی مربی پیمانی دریافت رزومه  

 

لینکهای مفید