اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی گروه مامایی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

نوع استخدام

رزومه

پست الکترونیکی

محبوبه شریفی

دکتری

بهداشت باروری

مربی

رسمی قطعی

دریافت رزومه

msharifi75@yahoo.com

میترا صفری

کارشناس ارشد

مامایی

استادیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

Mitra_safarir39@yahoo.com

فاطمه گودرزی

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

Godarzi56@yahoo.com

فاطمه حکمت زاده

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

Sf.hekmatzadeh@yahoo.com

پرستو راد

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

parastou.rad@ gmail.com

فاطمه محمودی

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

Fatemeh.mahmoodii66@gmail.com

دکتر سعادت پرهیزگار

دکتری

بهداشت باروری

دانشیار

رسمی قطعی

دریافت رزومه

parhizkarsa@yahoo.com

فاطمه بازرگانی پور

دکتری

بهداشت باروری

استادیار

پیمانی

دریافت رزومه

f.bazarganipour@gmail.com

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107