منو اصلی
آرایش ترمی کارشناسی ناپیوسته مامایی

دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب ( س )

آرايش ترمي كارشناسي ناپیوسته مامايي

  ترم 1

رديف

نام درس

هم نیاز

كد درس

نظري

عملي

كارآموزي

1

تربیت بدنی(2)

-

192309

-

1

-

2

تغذيه درماني مادرو كودك

-

365118

2

-

-

3

زبان تخصصی

-

365108

2

-

-

4

بارداری و زایمان (1)

-

365110

2

-

-

5

کارآموزی بارداری و زایمان (1)

بارداری وزایمان(1)

3651101

-

-

2

6

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی و جراحی و عفونی (1)

-

365114

3

-

-

7

نشریح

-

365101

5/1

5/0

-

8

فیزیولوژی

-

365102

2

-

-

9

تاریخ اسلام

-

7042

2

-

-

10

تفسیر موضوعی قرآن

-

7051

2

-

-

  جمع

-

20

ترم 2

رديف

نام درس

هم نیاز

كد درس

نظري

عملي

كارآموزي

1

ایمنی شناسی

-

365103

2

-

-

2

آمار حیاتی و روش تحقیق

-

365104

5/1

5/.

-

3

زبان تخصصي

-

365108

2

-

-

4

بارداری و زایمان (2)

-

365111

2

-

-

5

کارآموزی بارداری و زایمان (2)

-

3651102

-

-

2

6

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی و جراحی و عفونی (2)

-

365115

3

-

-

7

کاراموزی بیماریهای داخلی و جراحی و معاینات فیزیکی

بیماریهای داخلی وجراحی1و2

 

3651104

-

-

1

8

نوزادان و اورژانس ها

بیماریهای داخلی وجراحی1و2

 

365117

1

-

-

9

بیماری های زنان و ناباروری

کارآموزی داخلی وجراحی

365123

2

-

-

10

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی

تشریح،فیزیولوژی

365106

6/.

4/.

-

11

اندیشه اسلامی (2)

 

7012

2

-

-

 

جمع

 

20

ترم3

رديف

نام درس

هم نیاز

كد درس

نظري

عملي

كارآموزي

1

ژنتیک

-

365109

2

-

-

2

آزمایشات کاربردی در مامایی

بارداری وزایمان1و2

365112

4/.

6/.

-

3

بیحسی و بیهوشی و احیا در مامایی

کارآموزی بارداری وزایمان1و2

365122

8/.

2/.

-

4

روانپزشکی در مامایی

-

365119

1

-

-

5

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

-

365121

2

-

-

6

رادیولوژی،سونولوژی و الکترولوژی

کارآموزی بارداری وزایمان1و2،بیماریهای زنان

365120

1

-

-

7

بهداشت مادر و کودک و خانواده

بارداری وزایمان1و2،کودکان،نوزادان،تغذیه درمانی

365116

2

-

-

8

کارآموزی بهداشت مادر و کودک و خانواده

بهداشت مادروکودک

3651105

-

-

1

9

کارآموزی بیماری های زنان و ناباروری

بیماریهای زنان

3651106

-

-

2

10

اختلالات عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن

بیماریهای زنان

365124

1

-

-

11

کودکان و بیماربهای مربوطه

بیماریهای داخلی وجراحی1و2

365113

2

-

-

12

کارآموزی کودکان

کودکان وبیماریها

3651103

-

-

1

13

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

-

7031

2

-

-

14

داروشناسی(2)

تشریح،فیزیولوژی،ایمنی شناسی

365105

1

-

-

15

تاریخ و تمدن اسلام

-

 

2

-

-

جمع

22

ترم 4

رديف

نام درس

هم نیاز

كد درس

نظري

ع-مل-ي

كارآموزي در عرصه

1

بارداری و زایمان

-

365125

-

-

2

2

بیماری های زنان

-

365126

-

-

1

3

بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

-

365127

-

-

1

4

نوزادان نیازمند مراقبت های ویژه

-

365128

-

-

1

5

بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی

-

365129

-

-

1

6

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

-

365130

-

-

1

7

رادیولوژی و سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

-

365131

-

-

1

جمع

 

8

 

 

 

 

لینکهای مفید