اطلاعیه ها

برگزاری جشن روز پرستاری به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) در روز پرستار،
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی بهمن 96
منوی دانشکده
مشخصات و برنامه رشته دروس مامایی

مشخصات كلي ، برنامه و سرفصل دروس رشته كارشناسي پيوست و ناپيوسته مامايي

مقدمه:

خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و مادر اين كانون نقش تعيين كننده اي را بعهده دارد، لذا بايستي توجه به سلامت جسمي و رواني او در راس برنامه هاي بهداشتي و درماني دولت جمهوري اسلامي قرار گيرد. باتوجه به آمار زنان در سنين باروري و با درنظر گرفتن تعريف جهاني ماما و گستردگي وظايف و توانائي هاي او در ارائه خدمات به مادران، كودكان، خانواده وجامعه، لزوم گسترش آموزش مامايي و حدود وظايف آن بيشتر محسوس مي گردد.

مشخصات كلي برنامه و محتواي دروس دوره كارشناسي پيوسته مامايي بشرح زير به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيده است.

1 – تعريف و هدف:

دوره كارشناسي مامايي يكي از دوره هاي آموزش عالي گروه پزشكي است كه هدف آن تربيت كارشناسان متعهد در زمينه آموزش و خدمات مامايي است بطوريكه با كارآئي و مهارت لازم بتوانند به عرضه خدمات گسترده بهداشتي و مامايي در جهت تامين سلامت مادران و كودكان جامعه اسلامي ايران بپردازند.

2 – طول دوره و شكل نظام:

طول دوره كارشناسي مامايي چهار سال و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي مراكز آموزش عالي مصوب شورايعالي برنامه ريزي است. طول دوره كارشناسي ناپيوسته مامايي2 سال و نظام آموزشي آن مطابق آيين نامه آموزشي مراكز آموزش عالي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است.

 دروس به صورت نظري، عملي و نظري – عملي و كارآموزي و كارآموزي در عرصه عرضه مي شود. كه در طي جلسات متعدد هفتگي آموزش مورد نظر انجام مي يابد و يكسال آخر فقط به شكل كارآموزي در عرصه بهداشتي درماني و تخصصي ارائه مي شود.

   – نقش و توانائي:

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي مامايي داراي توانائيها و مهارت هاي زير خواهند بود:

1 – آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي و مامايي گسترده به جامعه زنان در سنين باروري با درك نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي خانواده به منظوركمك به كم كردن ميزان مرگ و مير مادر و نوزاد

2 – مشاوره و راهنمائي خانواده در مورد بهداشت ازدواج و بهداشت نسل و مسائل دوران بارداري و بعد از زايمان و تنظيم خانواده

3 – انجام كليه مراقبتهاي دوران بارداري، انجام زايمان و مراقبتهاي بعد از زايمان از جسمي رواني و مراقبت نوزاد با مسئوليت كامل خود در بيمارستانها و منازل و يا مراكز زايماني ديگر

4 – تشخيص زودرس بيماريهاي دوران بارداري و پي بردن به موارد غير طبيعي در مادر و جنين و نوزاد و شيرخوار كمك گرفتن از پزشك در مورد لزوم و انجام فوريت هاي مامايي در صورت عدم دسترسي به پزشك در مواقع اورژانس

5 – انجام اپي زياتومي و ترميم آن با استفاده از بيحسي موضعي

6 – تشخيص بيماريهاي زنان و ارجاع به پزشك متخصص در صورت لزوم

7 – گرفتن اسمير از دهانه رحم و انجام معاينه پستان

8 – پيشگيري از امراض زنان و بهداشت تنظيم خانواده در حد شرع مقدس اسلام و گذاردن IUD

5 – ضرورت اهميت:

باتوجه به موارد زير ضرورت و اهميت تشكيل اين دوره مشخص مي شود

1 – نياز روزافزون زنان ايران به خدمات بهداشتي و مامايي به شكل مطلوب

2 – نياز به ماماي تحصيل كرده در مراكز بهداشتي درماني مختلف

3 – نياز به گسترش مراكز بهداشت مادر و كودك – تخت هاي بيمارستاني و گسترش مراكز زايماني و زايشگاههاي سيار به منظور ارائه خدمات مامايي

4 – پايه ريزي و تقويت دوره كارشناسي ارشد

برنامه دروس دوره كارشناسي پيوسته رشته مامايي

جدول كليه دروس و ساعات

كد درس

نام درس

ساعت

پيشنياز

واحد

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

الف

دروس عمومي

20

289

102

-

391

 

ب

دروس پايه

20

284

114

-

398

 

ج

دروس اصلي

17

242

61

68

371

 

د

دروس تخصصي (شامل كارآموزيها)

62

804

952

952

1780

 

ه

كارآموزي در عرصه

16

-

-

-

1632

 

جمع

135

1619

301

1020

4570

 

يك واحد نظري = 17 ساعت

يك واحد عملي = 34 ساعت

يك واحد كارآموزي = 68 ساعت

يك واحد كارآموزي در عرصه = 102 ساعت

 

الف: دروس عمومي: فرهنگ، معارف و عقايد اسلامي

«آگاهيهاي عمومي»

براي تمام رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

01

معارف اسلامي (1)

2

34

-

34

02

معارف اسلامي (2)

2

34

-

34

03

اخلاق و تربيت اسلامي

2

34

-

34

04

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

34

-

34

05

تاريخ اسلام

2

34

-

34

06

متون اسلامي (آموزش زبان عربي)

2

34

-

34

07

فارسي *

3

51

-

51

08

زبان خارجي *

3

34

34

68

09

تربيت بدني (1)

1

-

34

34

10

تربيت بدني (2)

1

-

34

34

جمع

20

 

 

 

* زبان فارسي و زبان خارجي الزاما بايد در دو جلسه تدريس شود

 

ب: دروس پايه دوره كارشناسي پيوسته مامايي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

01

سلول شناسي و بافت شناسي

2

26

17

43

 

02

بيوشيمي

2

28

12

40

 

03

تشريح 1 و 2

5

68

34

102

 

04

فيزيولوژي 1 و 2

5

77

17

94

 

05

ايمني شناسي

2

34

-

34

 

06

ميكروب شناسي و انگل شناسي

4

51

34

85

 

جمع

20

284

114

398

 

     ج: دروس اصلي كارشناسي پيوسته مامايي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

07

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي (نظري – عملي)

1

12

10

-

22

05، 01 و 06

08

اصول خدمات بهداشتي در جامعه و آموزش بهداشتي

2

34

-

-

34

 

09

داروشناسي 1 و 2

3

51

-

-

51

02

10

اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش كار در اطاق عمل و زايمان (نظري – عملي)

2

17

34

-

51

 

11

اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش كار در اطاق عمل و زايمان (كارآموزي)

1

-

-

68

68

10

12

آمار حياتي و روش تحقيق (نظري – عملي)

2

26

17

-

43

 

13

روان شناسي

2

34

-

-

34

 

14

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2

34

-

-

34

06 و 08

15

زبان تخصصي

2

34

-

-

34

زبان عمومي

جمع

17

242

61

68

391

 

د: دروس تخصصي دوره كارشناسي ناپيوسته مامايي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

16

اصول تغذيه و تغذيه مادر وكودك

2

34

-

-

34

02

17

تاريخ، اخلاق و مقررات مامايي و پزشكي قانوني*

2

34

-

-

34

21

18

مقررات پزشكي قانوني (كارآموزي)

1

-

-

68

68

17

19

جنين شناسي

2

34

-

-

34

 

20

ژنتيك

2

34

-

-

34

 

21

بارداري زايمان و مراقبتهاي مربوطه 1 و 2 و 3و 4

10

170

-

-

170

علوم پايه

22

بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه (كارآموزي) 1 و 2و 3

5

-

-

340

340

21

23

آزمايشات كاربردي مامايي

1

7

20

-

27

21

24

نوزادان *

2

34

-

-

34

 

25

نوزادان (كارآموزي)

1

-

-

68

68

24

* ماده درسي داراي كارآموزي در عرصه مي باشد.

  ادامه دروس تخصصي:

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

26

بيماريهاي كودكان

2

34

-

-

34

 

27

(كارآموزي) بيماريهاي كودكان

1

-

-

68

68

26

28

نشانه شناسي و معاينات فيزيكي

2

17

-

68

85

05، 04، 06، 03

29

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي و جراحي، عفوني* 1 و 2و 3

9

153

-

-

153

28، 01، 06، 04، 03

30

بيماريهاي داخلي و جراحي (كارآموزي)

1

-

-

68

68

29، 28

31

بهداشت مادر و كودك و خانواده (شامل مسائل جمعيتي، مامايي جامعه، بهداشت رواني، مشاوره، تنظيم خانواده، مديريت و آموزش بهداشت، گروههاي آسيب پذير و توان بخشي)

4

68

-

-

68

24، 26، 33، 13، 08، 16، 21

32

بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده (كارآموزي)

2

-

-

136

136

31

33

تغذيه درماني مادر و كودك

2

34

-

-

34

16

34

روانپزشكي در مامايي

1

17

-

-

17

 

35

راديولوژي سونولوژي و الكترولوژي در مامايي و زنان

1

17

-

-

17

38، 21

جمع

 

 

 

 

 

 

* ماده درسي داراي كارورزي مي باشد.

ادامه دروس تخصصي كارشناسي مامايي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

جمع

26

اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي

2

34

-

-

34

 

37

يحسي، بيهوشي و احياء در مامايي (نظري – عملي)

1

15

4

-

19

21

38

بيماريهاي زنان و ناباروري

3

51

-

-

51

21، 28

39

اختلالات عمل جنسي و آموزش و مشاوره آن

1

17

-

-

17

38

40

بيماريهاي زنان (كارآموزي)

2

-

-

136

136

38

جمع

 

62

805

24

952

1781

 

* ماده درسي داراي كارورزي مي باشد.

ه: كارآموزي در عرصه دروس تخصصي كارشناسي پيوسته مامايي-سال آخر

 

كد درس

نام درس

محل كارورزي

واحد

ساعت

هفته

ملاحظات لازم

41

بارداري و زايمان و مراقبتهاي مربوطه و زايمان در منزل

درمانگاه تخصصي بارداري، بخش زايمان و بعد از زايمان و فيلد

8

816

22

* يك واحد كارآموزي در عرصه برابر با 102 ساعت يا به عبارتي 6 برابر يك واحد نظري محاسبه شده است.

102 = 6 × 17

42

بيماريهاي و فوريتهاي زنان

درمانگاه تخصصي زنان

2

204

7

43

بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده براساس مامايي جامعه نگر

درمانگاه بهداشت مادر و كودك وتنظيم خانواده در بيمارستان و شبكه ها و فيلدهاي بهداشتي

2

204

7

44

نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه

بخش نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه

1

102

3

45

بيماريهاي داخلي و جراحي در مامايي

در بخشهاي مامايي، داخلي و جراحي ترجيحاً داراي حامله همراه با بيماريهاي داخلي و جراحي (فقط صبحها)

1

102

3

46

اصول مديريت و كاربرد آن در مامايي

بخش زايمان و مامايي و درمانگاههاي مربوطه

1

102

3

47

راديولوژي و اولتراسوند و الكترولوژي در مامايي و زنان

واحد راديولوژي و سونوگرافي مراكز درماني – آموزشي

1

102

3

جمع

16

1632

48

 

برنامه دوره کارشناسی ناپيوسته مامايي

جدول کلیه دروس و ساعات

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشتاز

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

الف

دروس عمومی

9

136

34

-

170

 

ب

دروس پایه

6

94

17

-

111

 

ج

دروس اصلی

8

120

2

-

150

 

د

دروس تخصصی
( شامل کارآموزیها)

37

464

24

612

1100

 

ه

کارآموزی در عرصه

8

-

-

816

816

 

جمع

68

814

77

1428

2347

 

یک واحد نظری   =    17 ساعت

یک واحد عملی  =   24 ساعت

یک واحد کارآموزی  = 68 ساعت

یک واحد کارآموزی در عرصه  = 102 ساعت

 

 برنامه

الف: دروس عمومی : فر هنگ، معارف و عقاید اسلامی

"آگاهیهای عمومی "

برای تمام رشته های تحصيلی دوره های کارشناسی ناپیوسته

 

ردیف

نام درس

واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

01

معارف اسلامی (2)

2

34

-

34

02

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

34

-

34

03

تاریخ اسلام

2

34

-

34

04

متون اسلامی (آموزش زبان عربی)

2

34

-

34

05

تربیت بدنی (2)

1

-

34

34

 

 

جمع

9

126

34

175

ب: دروس پایه کارشناسی ناپيوسته  مامایی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشتاز یا همزه لن

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

01

تشریح

2

26

17

-

43

 

02

فیزیولوژی

2

34

-

-

34

 

03

ایمنی شناسی

2

34

-

-

34

 

جمع

6

94

17

-

111

 

ج: دروس اصلی کارشناسی ناپیوسته مامایی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشتاز یا همزه لن

نظری

عملی

جمع

 

04

آمار حیاتی و روش تحقیق ( نظری عملی)

2

26

17

43

 

05

داروشناسی2

1

17

-

17

01-02-03-

06

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی ( نظری- عملی)

1

12

10

22

01-02

07

اصول اپید میولوژی . مبارزه با بیماریها

2

34

-

34

 

 

زبان تخصصی

2

34

-

34

زبان عمومی

جمع

 

8

123

27

150

 

 د: دروس  تخصصی  کارشناسی ناپیوسته  مامایی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشتاز یا همزمان

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

09

ژنتیک

2

34

-

-

34

 

10

بارداری و زایمان و مراقبتهای مربوطه (1)و (2)

4

68

-

-

68

 

11

بارداری و زایمان و مراقبتهای مربوطه کارآموزی  (1)و (2)

4

-

-

272

272

10

12

آزمایشات کاربردی در مامایی

1

7

20

-

27

10

13

کودکان و بیماریهای مربوطه

2

34

-

-

34

10

14

کودکان ( کارآموزی)

1

-

-

68

68

13

15

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی جراحی عفونی* 1و2

6

102

-

-

102

 

16

بیماریهای داخلی و جراحی و معاینات فیزیکی (کارآموزی)

1

-

-

68

68

15

17

بهداشت مادر و کودک و خانواده ( شامل مسائل جمعیتی ، مامایی جامعه ، بهداشت روانی ، مشاوره، تنظیم خانواده  مدیریت و آموزش بهداشت ، گروههای آسیب پذیر و توان بخشی)

2

34

-

-

34

10،20، 13،

18

18

نوزدان و اورژانسها

1

17

-

-

17

15

جمع

 

 

 

 

 

 

  * ماده درسی داراي  کارآموزی در عرصه می باشد.

  ادامه دروس تخصصی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشتاز

یا همزمان

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

19

بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده (کارآموزی)

1

-

-

68

68

17

20

تغذیه درمانی مادر و کودک

2

34

-

-

34

 

21

روانپزشکی در مامایی

1

17

-

-

17

 

22

رادیولوژی سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

1

17

-

-

17

11، 25

23

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2

34

-

-

34

 

24

بیحسی ، بیهوشی و احیاء درمامایی ( نظری- عملی)

1

15

4

-

19

11

25

بیماریهای زنان و ناباروری *

2

34

-

-

34

16

26

بیماریهای زنان (کارآموزی)

2

-

-

136

136

25

27

اختلالات عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن

1

17

-

-

17

25

جمع

27

464

24

612

1100

 

*ماده درسی دارای کارورزی می باشد.

ه- کارآموزی در عرصه دروس تخصصی کارشناسی ناپیوسته مامایی

کد درس

نام درس

محل کارورزی

واحد

ساعت

هفته

ملاحظات لازم در کیفیت انجام کارورزیها

28

بارداری و زایمان و مراقبتهای مربوطه و زایمان درمنزل

درمانگاه تخصصی بارداری، بخش زایمان و بعد از زایمان و فیلد

2

204

6

*یک واحد کارآموزی در عرصه برابر با 102 ساعت یا به عبارتی 6 برابر یک واحد نظری محاسبه  شده است

102=6×17

29

بیماریهای زنان

درمانگاه تخصصی زنان

1

102

3

 

30

بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده بر اساس مامایی جامعه نگر

درمانگاه بهداشت مادر و کودک در بیمارستان و شبکه بهداشت و فیلیدهای بهداشتی

1

102

3

 

31

نوزادان نیازمند  مراقبتهای ویژه

بخش نوزادان نیازمند  مراقبتهای ویژه

1

102

3

 

32

بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی

در بخشهای مامایی داخلی و جراحی ترجیحاً دارای حامله همراه با بیماریهای داخلی و جراحی ( فقط صبحها )

1

102

3

 

33

اصول مدیریت و کاربردآن در مامایی

بخش و درمانگاه مربوط ( نظیر زایمان ، مامایی و بارداری)

 

102

3

 

34

رادیولوژی و اولترسوندو الکترو لوژی در مامایی وزنان

واحد رادیولوژی و سنوگرافی مراکز درمانی- آموزشی

1

102

3

 

جمع

 

 

8

816

24

 

  نكات ضروري در مورد كيفيت انجام كارآموزيها و كارآموزي در عرصه

1 – حضور مربي مامايي و استاد متخصص مربوطه در شيفتهاي صبح تمام كارآموزيها و كارآموزيها در عرصه الزامي است (ترجيحاً در تمام شيفتها)

2 – شرايط مطلوب نسبت مربي به دانشجو براي اجراي هر كارآموزي يا كارآموزي در عرصه يكي مربي مامايي به ازاي 3 دانشجوست.

3 – كليه كارآموزيها در عرصه طي دو نيمسال هفتم و هشتم (حدود 11 ماه) و 30 الي 36 ساعت در هفته برنامه ريزي شود.

4 – يك چهارم ساعات هر يك از كارآموزيها در عرصه براي مطالعه، ارائه كنفرانس (فردي و گروهي) شركت در سمينار، شركت در گزارش صبحگاهي تحت نظر مربي و استاد متخصص در نظر گرفته شود.

5 – كارآموزي در عرصه بارداري و زايمان در سه شيفت صبح و عصر و شب (حداقل يك سوم ساعات در صبح) تنظيم گردد.

6- در كليه كارآموزيها در عرصه دانشجو بايد تحت نظر مربي با استاد مربوطه (فرد يا مسئول جايگزين آنها) مسئوليت مستقيم معاينه، تشخيص پذيرش، اداره، ثبت معاينات در پرونده، آموزش و مشاوره هاي لازم را براي هر مريض بعهده گيرد.

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107