اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
استعدادهای درخشان

مسئول واحد استعداد درخشان دانشکده : خانم دکتر سیما محمدحسینی

 

دانشجویان استعداد درخشان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1395- 1394

ردیف

نام و نام خانوادگی 

دانشکده

رشته قبولی

1

سارا رضایی 

پرستاری  و مامایی

پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

2

مریم وارستگی اصل 

پرستاری  و مامایی

روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

3

زینب آزادیان 

پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد مامایی پرستاری و مامایی شیراز

 

دانشجویان استعداد درخشان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1396- 1395

ردیف

نام و نام خانوادگی 

دانشکده

رشته قبولی

1

فاطمه پیرایش 

پرستاری  و مامایی

پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

 

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107