منو اصلی
اساتید مشاور

 • لیست اساتید مشاور داشنجویان  دانشکده پرستاری و مامایی

 

 • کارشناسی  پیوسته مامایی  ورودی 91               خانم میترا صفری
 • کارشناسی نا پیوسته مامایی  ورودی 90            خانم میترا صفری
 • کارشناسی  نا پیوسته مامایی  ورودی 93           خانم فاطمه گودرزی
 • کارشناسی  پیوسته مامایی  ورودی 92             خانم فاطمه حکمت زاده
 • کارشناسی  پیوسته مامایی ورودی94               خانم  فاطمه حکمت زاده
 • کارشناسی  پیوسته مامایی ورودی93              خانم پرستو راد
 • کارشناسی  پیوسته پرستاری ورودی 91          خانم سیما محمد حسینی
 • کارشناسی  پیوسته پرستاری ورودی 92          خانم مرضیه حسینی
 • کارشناسی  پیوسته پرستاری ورودی 93           خانم  سهیلا زابلی پور
 • کارشناسی  پیوسته پرستاری ورودی 94           آقای مسعود مقیمی
 • کاردانی فوریتهای پزشکی ورودی 92                 آقای ابراهیم مومنی
 • کاردانی فوریتهای پزشکی ورودی 93                 آقای سید جواد سادات
 •  رشته پرستاری 93                                          خانم نجفی
 •  رشته پرستاری91                                           آقای مقیمی
 • رشته مامایی پیوسته 93                                 خانم راد
 • رشته مامایی پیوسته92                                  خانم حکمت زاده
 • رشته مامایی نا پیوسته91                              خانم صفری
 • رشته مامایی نا پیوسته92                              خانم صفری
 • رشته مامایی نا پیوسته93                              خانم گودرزی
 • رشته فوریت های پزشکی92                          آقای مومنی
 • رشته فوریت های پزشکی93                          آقای سادات
لینکهای مفید