منو اصلی
اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری رشته داخلی و جراحی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

جمع

تعداد کل

زن

مرد

1

مریم جعفری

9513160501

*

-

6 نفر

2

محمد شفیع طالبیان پور

9513160502

-

*

3

فاطمه طباطبایی

9513160503

*

-

4

زهرا جاوید

9513160504

*

-

5

نرگس جعفری دهکردی

9513160505

*

-

6

بخشی فرخنده

9513160506

*

-

 

لینکهای مفید