منو اصلی
اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری رشته روان پرستاری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

جمع

تعداد کل

زن

مرد

1

سجاد فقیهی

9513160501

-

*

5 نفر

2

زهرا بردبار

9513160502

*

-

3

فرید کیانی قلاتی

9513160503

-

*

4

زهرا برزگر صادق

9513160504

*

-

5

آزاده امینیان

9513160505

*

-

 

لینکهای مفید