منو اصلی
اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری رشته سلامت جامعه

 ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

جمع

تعداد کل

زن

مرد

1

فاطمه سرانجام

9513160401

*

-

7 نفر

2

شبنم صحت نژاد

9513160402

*

-

3

احمد کرمی تنگ برد سفید

9513160403

-

*

4

رضیه رضوی فرد

9513160404

*

-

5

هاجر زمانی حبیب آباد

9513160405

*

-

6

زهره نامجو زاده

9513160406

*

-

7

صغری روح الا مینی

9513160407

*

-

 

 

لینکهای مفید