کارشناسان تحصیلات تکمیلی

کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی: پوران خسروی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
تلفن: 07433235141
آدرس:
یاسوج، خیابان شهید دکتر جلیل، جنب بیمارستان امام سجاد (ع)، پردیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، طبقه دوم، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

شرح وظایف:

    * برنامه ريزي ساعات كلاس و امتحانات ميان ترم و پايان ترم 

*      ارسال دعوتنامه به مديران گروه و اساتيد جهت برنامه كلاس ها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم   

*      انتخاب واحد دانشجويان

*      حذف و اضافه اضطراري 

*      نقل و انتقالات دانشجويان (دادن فرم انتقالي، ميهماني، انصراف از تحصيل و مرخصي تحصيلي)

*      دادن فرم اشتغال به تحصيل، تایيد فرم وام ضروري و عمومي براي امور دانشجويي

*      برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم (تكثير سوالات، پرينت گرفتن صورتجلسه امتحان و ليست نمره درس مربوطه)، گرفتن نمرات از اساتيد، تكثير نمرات و الصاق در برد اعلانات و گرفتن اعتراضات دانشجويان و ارجاع اعتراض به اساتيد و در نهايت ارسال به آموزش كل

*      گرفتن كارنامه دانشجويان و تكثير يك نمونه كارنامه جهت دانشجويان و يك نسخه جهت بايگاني در پرونده دانشجويان

*      بررسي پرونده دانشجويان در پايان هر ترم، انتخاب نفرات اول تا سوم جهت امور دانشجويي و حسابداري، بررسي پرونده دانشجويان فارغ التحصيل (درصورت نداشتن مشكل آموزشي به آن ها برگه تسويه حساب داده مي شود.)  

*      بررسي پرونده دانشجويان مشروطه و ارسال نامه براي دانشجو، والدين و آموزش كل جهت اطلاع  

*     پرينت فرم تأیيديه انتخاب واحد دانشجويان (امضاء توسط دانشجو، استاد راهنما و آموزش كل) و تكثير يك نسخه جهت دانشجو و يك نسخه جهت بايگاني در پرونده دانشجو

*      بررسي مشكلات دانشجويان شاهد

 


 

 

شرح وظایف:


 

*    پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع، تصویب و دریافت گزارش پیشرفت

*      بررسی درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا

*      راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی (از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی)

*      به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

*      پاسخ گویی و راهنمایی به اعضای هیئت علمی در خصوص مسائل مربوط به انجام پایان نامه

*      کنترل و پیگیری پوشه های دفاع نهایی

*      چک کردن و تایید موارد تایپ شده و چک اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه

*      تهیه فرم های مربوط به فرآیند انجام پایان نامه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده

*      تهیه نامه به ناظرین و داوران دفاع از پروپوزال و پایان نامه

*      تنظیم مکاتبات به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به معرفی ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

*      چک و دریافت نامه ها، مقاله های داخلی و خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد

*      هماهنگی کلیه جلسات اعم از جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جلسات پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه

*     تنظیم و برنامه ریزی جلسات مختلف تحصیلات تکمیلی

*      تنظیم صورتجلسات تحصیلات تکمیلی

*      حضور در جلسات تحصیلات تکمیلی