منو اصلی
استعدادهای درخشان

دانشجویان استعداد درخشان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  1395- 1394

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

دانشکده

رشته قبولی

1

سارا رضایی

 

پرستاری  و مامایی

پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

2

مریم وارستگی اصل

 

پرستاری  و مامایی

روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

3

زینب آزادیان

 

پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد مامایی پرستاری و مامایی شیراز

 

 

لینکهای مفید