منو اصلی
کارشناس آموزش

کارشناس آموزش

   نام و نام خانوادگی: پوران خسروی
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
وضعیت استخدامی: پیمانی
سابقه کار:10 سال
 تلفن:2235140
آدرس: یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری دانشگاه، طبقه دوم، حوزه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج

 شرح وظایف : 


  1.   برنامه ريزي ساعات كلاس و امتحانات ميان ترم و پايان ترم 
  2.  ارسال دعوتنامه به مديران گروه و اساتيدجهت برنامه كلاسها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم   
  3. انتخاب واحد دانشجويان
  4.  حذف و اضافه اضطراري 
  5.نقل و انتقالات دانشجويان (دادن فرم انتقالي، ميهماني، انصراف از تحصيل، مرخصي تحصيلي)
  6.   دادن فرم اشتغال به تحصيل، تائيد فرم وام ضروري و عمومي براي امور دانشجويي
  7.   برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم ( تكثير سوالات، پرينت گرفتن صورتجلسه امتحان و ليست
  8.   نمره درس مربوطه)- گرفتن نمرات از اساتيد- تكثير وزدن در بردو اعلانات- گرفتن اعتراضات  
  9.   دانشجويان  و ارجاع اعتراض به اساتيد و درنهايت ارسال به آموزش كل
  10.   گرفتن كارنامه دانشجويان و تكثير يك نمونه كارنامه جهت دانشجويان و يك نسخه جهت بايگاني پرونده دانشجويان     11.  بررسي پرونده دانشجويان در پايان هر ترم، انتخاب نفرات اول تا سوم جهت اموردانشجويي و حسابداري- بررسي پرونده دانشجويان فارغ التحصيل و درصورت نداشتن مشكل آموزشي به آنها برگه تسويه حساب داده مي شود  
 12.  بررسي پرونده دانشجويان مشروطه و ارسال نامه براي دانشجو و والدين و آموزش كل جهت اطلاع  
  13.   پرينت فرم تائيديه انتخاب واحد دانشجويان( امضاء توسط دانشجو- استاد راهنما و آموزش كل) و تكثير  
  14.   يك نسخه جهت دانشجو و يك نسخه جهت بايگاني در پرونده دانشجو
  15.  بررسي مشكلات دانشجويان شاهد و ارجاع به استاد راهنما

لینکهای مفید