اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
مسئول دفتر

مسئول واحد توسعه آموزش

   نام و نام خانوادگی: سیما محمد حسینی
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: hossini3270@yahoo.com
دریافت رزومه
 آدرس: یاسوج، جنب بیمارستان امام سجاد، معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری دانشگاه، طبقه دوم، دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج، تلفن22341150
 دفتر توسعه آموزش
 به منظور ارتقاء کیفیت آموزش در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه ، مرکز مطالعات آموزش پزشکی (Education Development Center :EDC )   اقدام به دائر نمودن دفتر توسعه آموزش (Education Development Office :EDO  ) در دانشکده های واجد شرایط می نماید . این دفتر در سال 1383 در دانشکده تاسیس شد  و دفتر در راستای رسالت مرکزمطالعات و توسعه و آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا درجهت ارتقاء آموزش و پژوهش دانشکده اساتید را یاری نماید.

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش


 برنامه ریزی آموزشی :
 1 – پیگیری تدوین برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده 

 2 – پیگیری تدوین و بازنگری Core Curriculum  توسط کمیته Curriculum دانشکده

3 – پیگیری و تدوین راهنمای مطالعاتی توسط گروههای آموزشی  

4 – نیاز سنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی در سطح دانشکده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشی دانشکده

5 – همکاری در انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویتهای تعیین شده توسط دانشکده و EDC  -
 
6- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استرا تژیک آموزشی دانشگاه

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107