منو اصلی
برنامه اساتید مشاور
معرفي اساتيد مشاور دانشجويان پرستاري :
 
سال ورودي
نام استاد مشاور
بهمن 1387
مهر 1388
بهمن1388
مهر1389
بهمن1389
مهر1390
مهر 1391
خانم سيما محمدحسيني
آقاي ابراهيم مومني
خانم شهلا نجفي
آقاي دكتر علي كرم علمداري
آقاي سيدجواد سادات
آقاي مسعود مقيمي
خانم مرضیه حسینی
 
معرفي اساتيد مشاور دانشجويان مامايي :
 
مقطع
سال ورودي
نام استاد مشاور
كارشناسي پيوسته
كارشناسي پيوسته
كارشناسي پيوسته
كارشناسي پيوسته
كارشناسي نا پيوسته
كارشناسي نا پيوسته
1387
1388
1389
1390
1389
1390
خانم ميترا صفري
خانم فاطمه حكمت زاده
خانم فاطمه حكمت زاده
خانم فاطمه گودرزي
خانم فاطمه گودرزي
خانم سكينه گرمزنژاد
 
معرفي اساتيد مشاور دانشجويان فوريتهاي پزشكي  :
 
سال ورودي
نام استاد مشاور
بهمن 1389
بهمن 1390
آقاي دكتر علي كرم علمداري
آقاي دكتر علي كرم علمداري
 
معرفي اساتيد مشاور دانشجويان کارشناسی ارشد آموزش پرستاری: 
 
سال ورودي
نام استاد مشاور
مهر 1390
مهر 1391
دکتر نازآفرین حسینی
دکتر نازآفرین حسینی
 
 
لینکهای مفید