منو اصلی
شورای آموزشی

شورای آموزشی

وظایف شورای آموزشی :

1 – برنامه ریزی جهت اجرای قوانین و دستورات معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین ذیربط

 2 – تدوین سیاست های آموزشی دانشکده و حراست بر اساس نیاز سنجی دانشگاه

 3 – برنامه ریزی جهت ارزشیابی های دوره ای

 4 – هماهنگی میان گروهها و بخشهای دانشگاه

 5 – بررسی شرایط پذیرش دانشجو در سالهای آتی

6 – بررسی نیاز دانشکده به اعضاء هیات علمی  

اسامی اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی:

ریاست دانشکده: دکتر اردشیر افراسیابی فر

معاون آموزشی : خانم شهلا نجفی

معاون پژوهشی: دکتر نازآفرین حسینی

مدیر گروه فوریت های پزشکی:آقای ابراهیم مومنی

مدیر گروه مامایی: خانم میترا صفری

مدیر گروه پرستاری: دکتر علی کرم علمداری

لینکهای مفید