منو اصلی
معاون پژوهش

مدیر پژوهش

 

     نام و نام خانوادگی: دکتر اردشیر افراسیابی
     آخرین مدرک تحصیلی: دکتری                                         

     رشته تحصیلی: پرستاری
     رتبه علمی: استادیار
     تلفن تماس : 07432234115
    دورنگار: 07432234115 
 
 

 

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده

 1.  حضور درجلسات شوراي پژوهشي دانشگاه 

2- پیگیری و نظارت بر اجرای فرایند تصویب طرح های پژوهشی دانشکده

3- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سالانه اعضای هیأت علمی جهت ارتقا

4- گزارش فعالیت های پژوهشی دانشکده به مسئولین

5- برنامه ریزی سمینارهای علمی پژوهشی در سطح ملی و دانشگاهی و دانشکده

6- برنامه ریزی جهت افزایش فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده

7- ثبت و مستند سازی فعالیت های پژوهشی دانشکده

- ارزیابی کتب مورد نیاز دانشکده در رشته های پرستاری، مامایی و فوریت ها در مقاطع    کارشناسی و   کارشناسی ارشد و پیگیری خرید آن

9- پیگیری تکمیل و به روز رسانی سایت دانشکده

 

لینکهای مفید