اطلاعیه ها

صلوات
مجله مهارتهای و مراقبتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی
منوی دانشکده
شورای پژوهشی

وظايف شوراي آموزشي - پژوهشي دانشكده:

1. برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي موسسه ابلاغ مي گردد.

2. تدوين سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي موسسه جهت تصويب در مراجع ذيصلاح.

3. بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه.

4. بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد ان به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه.

5. هماهنگي ميان گروه ها و بخشها در ارائه دروس مشترك.

6. اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آموزشكده .

7. بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي موسسه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه.

8. بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه.

9. بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد.

10. بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي موسسه.

11. بررسي طرح هاي پژوهشي و فناوری اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري موسسه.

12. تصويب عناوين رساله (پايانه نامه هاي تحقيقاتي دوره هاي كارشناسي ارشد و بالاتر ) با رويكرد حل موضوعات كاربردي و توسعه و تحقيق در موضوعات بنادين.

 

 اسامی اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری


- خانم  شهلا نجفی
 - آقای محمد ذوالعدل
 - آقای اردشیر  افراسیابی
  - خانم ناز آفرین حسینی
 - آقای محسن سالاری
 - آقای علی کرم علمداری
  - خانمسیما محمد حسینی
 - آقای سید جواد سادات
 - آقای  خانم مرضیه  حسینی
 - آقای عبدالله پور صمد
 - آقای خیراله نوریان
 - آقای محمد بهنام مقدم
 - آقای ابوالفضل دهبانی
 - آقای محمد لطیف راستیان

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107