اطلاعیه ها

صلوات
منوی دانشکده
مسئول امور عمومی

نام و نام خانوادگی: بهرام بهرامی
سابقه کار: 15 سال
تلفن: 2234115

شرح وظایف

1.  انجام امور مربوط به حضور و غياب و مرخصي پرسنل

2.  پيگيري امور آموزش ضمن خدمت كاركنان و پيگيري آن تا حصول به نتيجه نهايي

3.  پيگيري امور رفاهي كاركنان

4.  پيگيري و نظارت  بر امور خدماتي واحد ها

5.  همكاري با ديگر موسسات و واحد هاي سازماني

6.  برقراري ارتباط با ساير واحد هاي دانشگاه در صورت لزوم

7.     پيگيري و نظارت بر درخواستهاي تجهيزات و امكانات مورد نياز واحدهاي دانشكده

آدرس: یاسوج - خیابان شهید جلیل - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433234115
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107