نظر سنجی

میزان رضایت شما از عملکرد آموزشی معاونت چه میزان است؟

عالی (25%)

145

خوب (16%)

95

متوسط (15%)

85

ضعیف (44%)

260


تعداد کل اراء :(585)

تقویم

لیست دروس نیمسال اول 98-99

لیست دروس نیمسال اول 98-99

دانشکده پزشکی   دانشکده دندان پزشکی
لیست دروس نیمسال دانشکده پزشکی
  لیست دروس دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده پیراپزشکی
پرستاری    دروس دانشکده پیراپزشکی
فوریتهای پزشکی    برنامه کارآموزی فوریتها   گروه دروس عمومی و معارف
ارشد پرستاری سلامت جامعه   دروس عمومی و معارف اسلامی
ارشد پرستاری داخلی جراحی

ارشد روان پرستاری   دانشکده بهداشت
ارشد پرستاری کودکان   گروه تغذیه
 
  گروه آموزش و ارتقاء سلامت

  گروه بهداشت عمومی

  گروه بهداشت محیط